Mai Táng Thai NhiVideo-Hình Ảnh

Mai Táng Thai Nhi Tháng 02-2018

Nhóm tiễn đưa hơn 200 thai nhi về nơi an nghỉ  thứ sáu đầu tháng.
Tháng này nằm trong quá nửa những ngày tết, nhưng số thai nhi bị phá chỉ giảm đi được phân nửa   ,

Mong những tháng tiếp theo của năm những thai nhi bị cha mẹ chối bỏ sẽ ít dần đi như tháng tết này.